X
GO

Studeranderättslig standard

I Åsas folkhögskolas Studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet skolan har i dessa frågor. Studerande är du som antagits till en långkurs, det vill säga en kurs längre än 15 dagar.
Ladda ner pdf här.

 

Student Legal Standard

Åsa folk high school’s Student Legal Standard describes your rights and obligations as a course participant. It also informs you on the obligation the school has to keep you up to date on such matters. A student is someone who has been admitted to a long course, i.e. a course longer than 15 days.
Download pdf here.


Handlingsplan mot droganvändning hos kursdeltagare

På Åsa råder noll tolerans mot droger. Läs och lär av skolans handlingsplan mot droganvändning (2024). Ladda ner pdf här.

 

Action plan against drug use by course participants

At Åsa we have zero tolerance for drug use. Read the school's action plan (2024) and learn more. Download pdf here.


Avvikelserapportering

Du som studerar eller arbetar på Åsa – hjälp till att förebygga tillbud och olycksfall!
Genom att påpeka olyckor, risker och avvikelser kopplade till vår arbetsmiljö, bidrar du till en tryggare och kvalitetssäkrad skola.

Har du en händelse eller risk att uppmärksamma, ska du rapportera här.

 

Deviation reporting

You who study or work at Åsa – help to prevent incidents and accidents!
By pointing out and reporting accidents, risks and deviations linked to our work environment, you contribute to a safer and quality-assured school.
If you have an event or risk to draw attention to, report it here.


Måldokument

I vårt måldokument finns skolans uppdrag, vår värdegrund och vår målgrupp definierade. Ladda ner här.


Åsas manifest / Åsa's manifesto

Kortversionen av måldokumentet beskriver vad skolan står för i viktiga frågor, och vad vi hoppas att du ska få ut av din vistelse hos oss. Ladda ner pdf här.
The short version of the mission statement describes what the school stands for on important issues, and what we hope you will get out of your stay with us.
Download pdf here.