Grundutbildning till kontakttolk på distans augusti 2017 - juni 2018

 

30 augusti 2017 startar Åsa folkhögskola en ettårig grundutbildning till kontakttolk. Utbildningen sker distans och halvfart (50 %), och den är studiemedelsberättigad hos CSN.

Sista ansökningsdag var 17 april och ansökan är nu stängd.

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Den står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

 

Deltagare som genomgått denna utbildning med godkänt resultat erbjuds att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar (s.k. GT-tolk).

 

DISTANSSTUDIER OCH NÄRTRÄFFAR

Studierna sker på halvfart (50 %), vilket betyder att du får räkna med att lägga ner minst 20 timmar per vecka på studiearbetet. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator och en bra uppkoppling till Internet och vana vid att arbeta med dator. Du måste t.ex. behärska skriv- och e­ postprogram, Skype och kunna ladda hem och installera program. Om du har ett språk med ett annat alfabet än det latinska måste du ha det på din dator. Du måste också kunna klara av att samarbeta med andra via datorn eftersom en stor del av studierna bedrivs genom grupparbeten.

Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma. Men vid ca sex tillfällen under studieåret måste du komma till de obligatoriska s.k. närträffarna på Åsa folkhögskola i Sköldinge. Under dessa, då du får träffa dina lärare och kurskamrater, bedrivs undervisning på plats, man tränar tolkning och man gör prov.

Utbildningen startar 30 augusti till 3 september med en fem dagar lång närträff, vilken inleds med introduktionskurs och därefter följs av två dagar som utgör starten på nästa delkurs. Varje delkurs avslutas sedan med en närträff som även utgör inledningen till nästa delkurs. Träffarna ligger i veckosluten fredag till söndag utom den sista där även torsdagen tas i anspråk. Man kan bo och äta på skolan.

 

FÖRKUNSKAPER

För att antas till tolkutbildningen krävs mycket goda språkkunskaper i båda språken så att du, som kontakttolk, kan tolka åt två personer som samtalar med varandra oavsett vad de talar om eller hur de väljer att formulera sig. Otillräckliga språkkunskaper hos tolken får alltså inte begränsa möjligheterna för de båda personerna att samtala med varandra. Du måste även ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter. Du måste också kunna skriva på båda språken.

Din utbildningsbakgrund måste motsvara 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk) samt Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk B/2). Betygskopior måste bifogas ansökan. Vid antagning prövas kunskaperna genom prov och intervjuer enligt gemensamma riktlinjer för alla skolor. I övrigt följer antagning till utbildningen folkbildningens riktlinjer.

 

SPRÅK I UTBILDNINGEN

Vilka språk som ska finnas med i utbildningen avgörs bl.a. av antalet ansökningar i respektive språk, hur många som blir godkända i förkunskapstest, att tillräckligt många tackar ja till utbildningsplats. För att starta en språkgrupp krävs i regel minst fem deltagare, undantagsvis tre. Man kan alltså inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med i utbildningen eller inte.

 

URVAL OCH FÖRKUNSKAPSTEST

Ett första urval görs utifrån din utbildningsbakgrund och ditt tolkspråk. Om du har något av de språk som ska ingå i utbildningen och du uppfyller förkunskapskraven kallas du till förkunskapstest. Förkunskapstestet är obligatoriskt om du vill ha en plats på utbildningen. Du blir kallad antingen till den 17 maj eller den 26 maj beroende på vilket språk du har. Vi testar dina förkunskaper i svenska, och det andra tolkspråket, både muntligt och skriftligt.

Nästa urval görs utifrån ditt resultat i förkunskapstestet. Före midsommar meddelas om du erbjuds plats på utbildningen. Du bekräftar sedan din plats genom att omgående betala in depositionsavgiften 1000 kr.

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Grundutbildningen består av sju delkurser varav följande läses efter varandra:

 

  •  lntroduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning

Dessutom läses dessa kurser parallellt med ovanstående kurser under hela utbildningen

  • Tolketik och tolkteknik
  • Språkfärdighet - svenska i tolkning

Du kommer att ingå i minst två studiegrupper under utbildningen; en grupp där du läser ämneskunskaperna (realia) och en grupp där du arbetar med terminologin i ditt språk och övar tolkning bl.a. via Skype. I realiagruppen sker undervisningen på svenska och i språkgruppen används ditt tolkspråk.

 

Under den avslutande närträffen av varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov), utformat som Kammarkollegiets auktorisationsprov, terminologiprov och vid två delkurser även tolkningsprov.
Huvuddelen av tiden på närträffen används till tolkningsövningar med en språkhandledare i ditt språk.

 

För godkänt resultat krävs också minst 80 %, närvaro på såväl distansperioder som närträffar på Åsa. Efter avslutad delkurs med godkänt resultat får du ett kursbevis. När du har kursbevis från alla delkurserna får du ett utbildningsbevis. Du erbjuds då att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

 

TIDER FÖR DELKURSERNA

Tolketik och tolkteknik 60 undervisningstimmar samt Språkfärdighet – svenska i tolkning 30 undervisningstimmar läses alltså parallellt med övriga delkurser under utbildningens gång.

 

lntroduktionskurs 30 undervisningstimmar

30 augusti - 2 september förlagd till Åsa folkhögskola

 

Samhällstolkning 105 undervisningstimmar

Inledande närträff på Åsa folkhögskola 2 - 3 september, distansstudier september - november,

avslutande närträff 27-29 oktober på Åsa folkhögskola, tolkningsövningar samt realia-, och terminologiprov.

 

Sjukvårdstolkning 120 undervisningstimmar

Distansstudier november 2017 -  januari 2018,

avslutande närträff 12 - 14 januari på Åsa folkhögskola, tolkningsövningar samt realia-, tolknings- och terminologiprov

 

Juridik för tolkar 140 undervisningstimmar

Distansstudier januari – mars 2018

avslutande närträff 22 – 25 mars på Åsa folkhögskola, tolkningsövningar samt realia, tolknings- och

terminologiprov

Migrationstolkning 60 undervisningstimmar

Distansstudier mars – maj 2018

avslutande närträff 4-6 maj på Åsa folkhögskola, tolkningsövningar samt realia, tolknings- och terminologiprov

 

Avslutande tolkningsprov 31 maj eller 1 juni

 

STUDIEEKONOMI

I samband med att du tackar ja till erbjuden utbildningsplats betalar du en depositionsavgift på 1000 kr som du får tillbaka när du har gått igenom grundutbildningen, även om du inte är klar med alla delkurser. För varje delkurs betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen, vilket betalas i anslutning till varje delkurs.

 

Utbildningen sker på distans och 50 % studietakt och är studiestödsberättigad hos CSN. Om du kan visa att du inte är berättigad till studiestöd från CSN, får du bo och äta utan kostnad på folkhögskolan under närträffarna.

 

Du kan få ersättning för resorna till och från närträffarna för resa med billigaste färdmedel. Ersättningen är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. Ersättningen för bilresa är f.n. 18,50 kronor per mil. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan.

 

  

LITTERATUR OCH ÖVRIGT STUDIEMATERIAL

Skolan ser till att alla deltagare får studiematerialet.

 

·         ”Tolkkunskap”, Tolk och översättarinstitutet, Fritzes förlag/NJ2008

·         ”God tolksed”, Kammarkollegiet

·         ”Kontakt genom tolk”, Wadensjö C, Dialogos förlag

·         ”Samhällskunskap för tolkar”, Läroverket i Småland

·         ”Medicin 1”, Gillå U, Sanoma utbildning 2012

·         ”Nya juridik för tolkar”, Läroverket i Småland

·         ”Migrationskunskap för tolkar”, Läroverket i Småland

·         Rollspelsövningar inom relevanta områden

·         Terminologilistor

·         Övrigt material som kan tillkomma under kursens gång.

 

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag var 17 april och möjligheten att ansöka är nu stängd.

 

 

 

INFORMATION

Mer information kan du få från tolkkursansvarige Lena Ahl, 0157-69508, lena.ahl@asafolkhogskola.se

eller tolkkurssekreterare Jean Fridh, 0157-69513, jean.fridh@asafolkhogskola.se