X
GO

Grundutbildning i 12-stegsbaserad behandlingsmetodik - distans halvfart (50%)


 

Kursens syfte och mål:

Kursens syfte och övergripande mål är att deltagarna ska erhålla grundläggande kunskaper och färdigheter i 12-stegsbaserad behandlingsmetodik utifrån Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram.

 

Efter fullföljd kurs ska deltagarna ha:

Kunskap och förståelse för beroendeutveckling utifrån Anonyma Alkoholisters sjukdomsbegrepp. 

Färdighet och förmåga att bedriva manualbaserad behandling utifrån 12-stegsprogrammet.

 


Snabbfakta

Kurstyp: Distanskurs med 11 obligatoriska närträffar på Åsa folkhögskola.

2021

sept 15-17

okt 20-22

nov 10-12

dec 1-3

 

2022

jan 12-14

feb 9-11

mars 9-11

mars/april 30/3 - 1/4

april 20-22

maj 11-13

juni 15-17

 

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna.

 

Kurslängd: 2 terminer 

Studietakt: halvfart (50%), omfattning 20 timmar/vecka, totalt 40 veckor.

Kurstid: 13 sept 2021 – 17 juni 2022 (40 veckor).

CSN: kursen är studiemedelsberättigad.

Sista ansökningsdag: antagning sker löpande och i mån av plats.

Ansökan för läsåret 2021/2022 är stängd. Mer information om nästa kursomgång kommer att publiceras i februari - mars.  

Antal platser på kursen: 18 st.

 

Förkunskapskrav: 

För att antas till utbildningen behöver du vara förankrad i 12-stegsprogrammet och praktisera programmets principer i din egen vardag. Har du ett eget beroende krävs 2 års obruten nykterhet. Detta oavsett om det rör kemiska eller processdroger. Vid antagning prövas din lämplighet genom intervjuer. Likaså krävs goda kunskaper i svenska samt tillgång till dator med internetuppkoppling. 

 

Kostnad:

Litteraturkostnad ca 1500 kr:

·         Anonyma Alkoholister – ”Stora boken” - 200 kr

·         Att hitta din moraliska kompass – Craig Nakken – 213 kr

·         Beroendepersonligheten - Craig Nakken - 198 kr

·         Flodhästen i vardagsrummet – Tommy Hellsten  - 55 kr

·         Flodhästen på arbetsplatsen – Tommy Hellsten - 55 kr

·         Skamfilad Göran Larsson - 322 kr;

·         Kärlek till döds - Gunnar Bergström 344 kr;

 

Referenslitteratur kommer att finnas att tillgå på skolan. 

 

Närträffsavgift 1980 kr för hela kursen, fördelas på två fakturor.

 

För dig som önskar bo och äta på skolan vid de obligatoriska träffarna erbjuder vi följande paketpriser:

Boende från tisdag kväll – fredag morgon i enkelrum inklusive alla måltider från frukost onsdag  till lunch fredag 1555 kr.      

Boende från tisdag kväll – fredag morgon i dubbelrum inklusive alla måltider från frukost onsdag  till lunch fredag 1255 kr.

Boende från onsdag kväll – fredag morgon i enkelrum inklusive alla måltider från lunch onsdag  till lunch fredag 1155 kr.      

Boende från onsdag kväll – fredag morgon i dubbelrum inklusive alla måltider från lunch onsdag till lunch fredag 955 kr.

Paketpriserna ovan är odelbara (s.k. all inclusive)  dvs. man kan inte ta bort några måltider eller någon övernattning. 

Övrigt boende eller måltider enligt ordinarie prislista.

  

Kursnivå: Grundutbildning

Kurssamordnare: Pia Van de Meulebrouck 

 

Lärare på kursen: 

Katarina Frimodig, utbildad alkohol-och drogterapeut med inriktning 12-steg. Katarina har Steg 1-utbildning i Kognitiv Psykoterapi (KPT) och 60 hp i Kriminologi. Hon har i 10 år arbetat som programledare/alkohol och drogterapeut på kvinnoanstalten Hinseberg. Idag arbetar Katarina som senior handläggare inom Kriminalvården med inriktning mot den återfallsförebyggande miljön.

Pia Van de Meulebrouck, är socionom med vidareutbildning inom behandling. Pia var tidigare verksam som Nationell samordnare för 12-stegsbehandlingen i Kriminalvården med ansvar för framtagande av manualer, implementering, kvalitetssäkring och utbildning. Pia har också arbetat på behandlingshem, som socialsekreterare och med anhörigstöd.

Katarina och Pia har tillsammans skapat det certifieringsunderlag Kriminalvården använder för certifiering av programledare i 12-steg. 

Därutöver inbjudna föreläsare.


Utförlig information

 

Pedagogik

Utbildningen bygger på föreläsningar, litteratur samt praktisk träning där deltagarna skapar och håller föreläsningar samt leder studiegruppen i delnings- och speglingsrundor. Stor tyngd ligger på deltagarens förmåga till självreflektion och konstruktiv spegling av övriga deltagare.

 

Språk

Kursen hålls på svenska. 

 

Genomförande

Studierna bedrivs under perioden september 2021 till juni 2022 med 11 obligatoriska närträffar förlagda till Åsa folkhögskola. Man förväntas som kursdeltagare att avsätta motsvarande 50% av heltid för litteraturstudier, hemuppgifter och träffar med studiegrupper. Studieformen gör att kursdeltagarna till stor del kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete och familj.

 

Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

 

Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka.

 

Kursinnehåll

Kursens innehåll beskrivs under följande 5 rubriker. Ämnena kommer dock att flyta in i varandra under träffarna. Utbildningens tyngdpunkt ligger på utveckling av dig i behandlarrollen.

Beroende

Under denna rubrik berörs  olika förklaringsmodeller, historiskt och i nutid. Beroendets sjukdomsförlopp, medicinska och psykologiska konsekvenser, korsberoende mm. Vi utforskar också hur en beroendeutveckling påverkar omgivningen.

Behandling

Vi går igenom Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. Vi fokuserar på 12-stegsprogrammet, dess historik och metod. Vi går igenom en manuals uppbyggnad, mål och syfte med delmoment. Vi tittar på hur man skapar individuella arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov. Vi fördjupar oss i hur man får till stånd en konstruktiv grupprocess. Vi tittar på tillfrisknande- och återfallsprocessen.

Klienten

Vi ser till klienten, hur olika faktorer som klass, etnicitet och kön påverkar mottagligheten i behandling. Vi läser om samsjuklighet, hur olika psykiatriska diagnoser kan ta sig uttryck och bör hanteras i behandling. Vi diskuterar exkluderingskriterier och medicinering. Berör ämnen som sexuella övergrepp, våld och kriminalitet. Vi diskuterar hur man bemöter förnekelse, rädslor och skam som ligger som hinder i behandlingen. 

Behandlaren

Här fokuserar vi på dig som behandlare. På din människosyn, din egen historia och hur den påverkar din yrkesroll. Vi diskuterar gränser för vad som är professionellt, privat och personligt. Vi ser på ditt eget medberoende, din skam och hur den tar sig uttryck. Vi går igenom en självskattningsmodell utifrån Yaloms ledarskapsfunktioner.

Omvärlden

Här ser vi på vilka lagar som styr behandlingsverksamheter. Vi tittar på regelverket för dokumentation och vilka förväntningar olika samarbetspartners har på dig och din uppdragsgivare. Vi ser på hur man skriver journalanteckningar, gör genomförandeplaner och månadsrapporter. 

 

Kunskapsredovisning

Du kommer att få skriva personliga reflektioner över litteraturen under utbildningen. Du får även skapa och hålla föreläsningar på olika teman som ingår i en behandling. Du kommer att få leda delnings- och speglingsgrupper med studiegruppen. Utbildningen avslutas med ett personligt specialarbete omfattande 4-5 stycken A4-sidor. 

 

Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll. 

 

Studieform

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i Google Workspace for Education.

Att studera på distans innebär att:

  • du har frihet i studierna vad gäller tid och rum

  • du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt

  • du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)

  • du måste ha tillgång till dator med  internetuppkoppling.

 

Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Pia Van de Meulebrouck